ABC Smartfonik

VTech Przedział wiekowy: 3-6 lat

ABC Smart­fo­nik za­wie­ra aż 8 róż­nych gier edu­ka­cyj­nych, uczy al­fa­be­tu, cyfr oraz pod­staw li­cze­nia, a tak­że wzbo­ga­ca słow­nic­two.

ABC Smart­fo­nik po­sia­da du­ży ekran, na któ­rym wy­świe­tla­ne są we­so­łe ani­ma­cje. Za­baw­ka uczy re­da­go­wa­nia krót­ki wia­do­mo­ści tek­sto­wych. To edu­ka­cyj­na za­baw­ka elek­tro­nicz­na, któ­ra wpro­wa­dzi ma­lu­cha w świat tech­no­lo­gii, ucząc jed­no­cze­śnie roz­po­zna­wa­nia li­te­rek i cy­fe­rek.

  • Ekran LCD
  • 8 klawiszy gier
  • 4 klawisze strzałek
  • 26 klawiszy z literkami
  • 10 klawiszy z cyferkami
  • Regulator głośności

Kod produktu: 60237


Zobacz również