Edukacyjny MultiPad

VTech Przedział wiekowy: 3-6 lat

Edu­ka­cyj­ny Mul­ti­Pad za­wie­ra 8 róż­nych gier edu­ka­cyj­nych, uczy al­fa­be­tu, cyfr oraz pod­staw li­cze­nia, a tak­że wzbo­ga­ca słow­nic­two.

Za­baw­ka po­sia­da du­ży ekran, na któ­rym wy­świe­tla­ne są we­so­łe ani­ma­cje. Funk­cjo­nu­je w opar­ciu o dzia­ła­nie czuj­ni­ka ru­chu, dzię­ki któ­re­mu moż­na sta­ro­wać po­sta­cia­mi w grach. Za­baw­ka uczy tak­że re­da­go­wa­nia krót­kich wia­do­mo­ści tek­sto­wych.

  • Ekran LCD
  • Sensor ruchu
  • 8 klawiszy gier
  • 4 klawisze strzałek
  • 26 klawiszy z literkami
  • 10 klawiszy z cyferkami
  • Regulator głośności

Kod produktu: 60412


Zobacz również