Kidizoom® Action Cam

VTech Przedział wiekowy: 5+ lat

Ka­me­ra spor­to­wa Ki­di­zo­om® Ac­tion Cam™ to lek­ka, wie­lo­funk­cyj­na ka­me­ra, stwo­rzo­na z my­ślą o dzie­ciach!

Ze względu na kieszonkowy rozmiar można ją zabrać dosłownie wszędzie! Umożliwia zrobienie zdjęć, filmów, filmów poklatkowych. Dodatkową atrakcją dla dziecka jest możliwość dodawania efektów specjalnych i animacji.

W zestawie znajduje się wodoodporna obudowa, która pozwala na robienie zdjęć w deszczu i pod wodą! A dzięki specjalnym uchwytom można zamocować kamerę na kasku lub na deskorolce! Teraz już wszystko jest możliwe!

 • Po­zwa­la na na­gry­wa­nie fil­mi­ków, fil­mów po­klat­ko­wych (moż­na wy­ko­nać se­rię zdjęć a na­stęp­nie po­łą­czyć w zdję­cia w film po­klat­ko­wy z mu­zy­ką w tle), ro­bie­nie zdjęć, do­da­wa­nie efek­tów spe­cjal­nych i ani­ma­cji
 • Po­sia­da funk­cję sa­mo­wy­zwa­la­cza, aby wy­ko­ny­wać zdję­cia z opóź­nie­niem
 • Moż­li­wość wy­ko­ny­wa­nia zdjęć se­ryj­nych (au­to­ma­tycz­nie w kil­ku­se­kun­do­wym od­stę­pie)
 • Ka­me­ra po­zwa­la też na moż­li­wość od­twa­rza­nia na­gra­nych fil­mów lub zdjęć
 • Jest moż­li­wość zmia­ny pręd­ko­ści prze­wi­ja­nia do ty­łu i do przo­du (2x, 4x, 1x)
 • 3 wbu­do­wa­ne gry: kon­kurs wa­ke­bo­ar­din­gu (zbie­ra­nie mo­net i omi­ja­nie prze­szkód), przy­go­da na ro­we­rze gór­skim (zbie­ra­nie gwiaz­dek, omi­ja­nie prze­szkód), sza­lo­ny ka­pi­tan (po­szu­ki­wa­nie okre­ślo­nych za­ba­wek) – ćwi­cze­nie re­flek­su, umie­jęt­no­ści wnio­sko­wa­nia i zro­zu­mie­nia po­le­ceń
 • Zdję­cia w roz­dziel­czo­ści 640 x 480px (0,3MP), oko­ło 600 szt; for­mat JPG
 • Fil­my w roz­dziel­czo­ściach: 160 x 120px (oko­ło 6 mi­nut), 320 x 240px (oko­ło 2min), 640 x 480px (tyl­ko przy kar­cie pa­mię­ci), for­mat AVI
 • Pa­mięć we­wnętrz­na 128 MB (czę­ścio­wo za­ję­ta przez opro­gra­mo­wa­nie ka­me­ry, do­stęp­na pa­mięć bę­dzie mniej­sza), moż­li­wość roz­sze­rze­nia pa­mię­ci po­przez kar­tę mi­cro­SD o po­jem­no­ści od 1 do 32GB, kla­sy 6 lub wyż­szej
 • Mak­sy­mal­na dłu­gość fil­mu ogra­ni­czo­na jest do wiel­ko­ści pli­ku (do 2GB)- oko­ło 30 mi­nut, sza­cun­ko­wo w naj­wyż­szej roz­dziel­czo­ści dłu­gość fil­mu wy­nie­sie do 15min,
 • Ba­te­ria li­to­wo­-jo­no­wa wbu­do­wa­na na sta­łe (ka­bel USB znaj­du­je się w ze­sta­wie)
 • Za­sięg pod wo­dą do 2m głę­bo­ko­ści, na­gry­wa­nie do 30 mi­nut
 • Kidizoom Action Cam
 • Wodoodporna obudowa
 • Uchwyt na kamerę
 • Uchwyt mocujący
 • Kabel USB
 • Pasek na rękę

Kod produktu: 60463


Zobacz również